Taastuvenergialahendused sh biogaasist energia tootmine on kasvav trend.
Filter on rajanud 2012-2013 aastal kahe Eesti suurimat energiatoodangut andva biogaasijaama koostootmisjaamad.

Biogaasijaamade eelised
  • Biogaasist energiatootmine on pidev 24/7
  • Tootmine on efektiivne- vajaliku elektri ja sooja tootmine toimub taastuvast kütusest piirkonnas kohapeal  
  • Positiivsed keskkonnamõjud
  • Alternatiivne jäätmekasutus, põllumajanduslikud jäätmed- loomasõnnik, vedelad jäätmed, biojäätmed kogutakse ja tekkiv metaan kasutatakse energiatootmiseks
  • Väheneb põllumajandusliku tootmise ja loomakasvatuse lõhnareostus ümbruskonnas
  • Paraneb põhjavee ja pinnavee kvaliteet

Scheme Biogas EN