Optimaalselt toimivas auru- ja kondensaadisüsteemis jõuab aur täpselt sinna kuhu vaja, vajalikus koguses, õigel rõhul ja kvaliteetsena. Kondensaadieraldajate audit annab ülevaate aurusüsteemi ühendatud kondensaadieraldajate, kokkuleppel ka reguleerimis- ja sulgemisventiilide õigest või väärast toimimisest ja leketest.

Auru ja kondensaadisüsteemi ning soojusaudit

Paljud vett töötlevad rajatised nii veemajanduses kui ka tööstuses, mis on mitmeid aastaid töös olnud, ei ole võimelised enam tagama vajalikku kogust nõutava kvaliteediga vett. Samuti on vaja rohkem tähelepanu pöörata sellele, et tagada vastavus keskkonnaohutuse nõuetele. Ettevõtted peavad oma igapäevatöös arvestama efektiivsusega, konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkusega. Eelpooltoodu motiveerib lähenema tehnoloogiatele uuest vaatenurgast.

Pumpade ja pumbasüsteemide audit ning sellest lähtuvalt pumbasüsteemi parendamine hõlmab erinevaid toiminguid. Alustades pumpade kaardistusest kuni pumbasüsteemi kui terviku efektiivsuse hindamiseni ja sellest lähtuvalt tõhususe suurendamise planeerimiseni.

Pumpade ja veetöötlusseadmete audit
Pumpade kaardistus

Pumpade kaardistamisel (üldine ja/või põhjalik) kantakse kogu objektil olevate pumpade populatsioon infosüsteemi, mille alusel saavad pumbad järjenumbri. Pumpade populatsiooni analüüsitakse ja koostatakse kalkuleeritud keskmiselt vajaminevate varuosade loetelu, et tagada operatiivne pumpade varustamine vajalike varuosadega. Hiljem on järjenumbri alusel kerge leida pumpa infosüsteemist ja vastavalt pumba tüübile ning selle eripärale ka õiged varuosad. Üldise kaardistamise käigus hinnatakse vaadeldes ka pumpade kui tervikute füüsilist seisukorda. Põhjalikuma kaardistamise käigus tehakse lisaks visuaalsele hindamisele ka pumpade kontrollmõõtmised nagu joondamine, laagrite, siduri, rihmarataste jt osade korrasoleku kontroll.

Pumbasüsteemi audit

Pumbasüsteemi audit hõlmab endas pumpade kaardistamist, mille järel luuakse kooskõlas pumba andmebaasiga varuosade ladu, millega tagatakse pumpade varuosade kiire tarne. Lisaks luuakse hooldusgraafik pumpade pidevaks kontrolliks, et vältida seisakuid, mis on tööstuses kõige kallim aeg. Ka süsteemi väikeste osade efektiivsema energia kasutamise meetmed tasuvad ennast ära. Otsused peavad põhinema kogu süsteemi kui terviku analüüsil. Salvestatud pumba töökoormuse profiil annab infot selle kohta, kus ja milliseid meetodeid kasutades on võimalik säästa. Olemasolevat süsteemi analüüsides ja energia efektiivsema kasutamise saavutamiseks parendustegevusi planeerides tuleb võtta arvesse ka tuleviku vajadusi. Filter AS-l on selles valdkonnas suurte kogemustega spetsialistid ja me pakume tipptasemel seadmeid ning teenuseid.
Pumbasüsteemi ja pumpade efektiivsuse hindamise käigus tehakse ka eelpool loetletud põhjalik kaardistamine.

Pumpade energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse suurendamine

Kui pumbad ei ole süsteemi optimaalselt sobitatud ja seadistatud siis nad tarbivad liiga palju energiat. Pumpade auditeerimise käigus mõõdetakse pumba joondus, laagrite vibratsioon, viiakse läbi siduri, rihmarataste jt osade korrasoleku kontroll) ning salvestatakse toimivusnäitajad. Kogutud andmete põhjal saab) leida pumba tegeliku tööpunkti ja võrrelda seda ettenähtud toimivusnäitajatega. Saadud andmete alusel esitatakse ülevaade süsteemi toimivuse tõhususest ning antakse soovitused selle parandamiseks. Teostades soovitatud parendustegevused saab muuta süsteemi kuuluvate pumpade töö efektiivsemaks ja säästlikumaks ning oluliselt vähendada nende elutsükli kulusid.